OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti UNCARIA ČR s.r.o.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti UNCARIA ČR s.r.o. se sídlem Smetanova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25429451, DIČ: CZ25429451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 17963 upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.uncaria.cz a www.bylinyzperu.cz

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.uncaria.cz a www.bylinyzperu.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.uncaria.cz a www.bylinyzperu.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) v hotovosti na provozovně prodávajícího;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
d) bezhotovostně platební kartou (VISA, MasterCard)

3.2. U zboží vyráběného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 30% prodejní ceny předem. Tato záloha je nevratná.

3.3. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji (daňový doklad).

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na  www.uncaria.cz a www.bylinyzperu.cz.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím.

6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
c) na odstoupení od smlouvy.

6.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti: UNCARIA ČR s.r.o., Smetanova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou.

6.7. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

6.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@uncaria.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „GDPR”) a dále ostatními relevantními právními předpisy.

7.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající bude pro

a - účely splnění kupní smlouvy,
b - účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových),
c - pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti kupujícím vznesených nároků a v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům kupujícího;
zpracovávat osobní údaje kupujícího, a to:
- jméno, příjmení,
- adresa bydliště,
- adresa pro doručení zboží,
- adresa elektronické pošty,
- telefonní číslo,

7.3 Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

7.4 Pro účely zřízení a následného umožnění užívání uživatelského účtu bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje osoby zřizující uživatelský účet v rozsahu:
jméno, příjmení,
adresa elektronické pošty,
telefonní číslo,
heslo (zvolené zájemcem o uživatelský účet při registraci),

7.5 Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů lze kdykoli odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu.

7.6 Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 4 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

7.7 Pro účely zasílání obchodních sdělení prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které prodávající nabízí, bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje v rozsahu emailové adresy dotčené osoby. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

7.8 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při žádosti o zasílání obchodních sdělení) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.9 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. účetní a daňoví poradci). Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.10 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje uvedené v odst. 2 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání zboží kupujícímu. Osobní údaje dle odst. 4 a 6 tohoto článku budou zpracovávány do doby, než bude kupujícím odvolán jeho souhlas se zpracováním těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.

7.11 Za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR prodávající shrnuje a doplňuje následující informace:
správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost Uncaria ČR s.r.o., IČ 25429451, tel. 483330600, 724104120, e-mail: info@uncaria.cz;
pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;
rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v odst. 2-6 tohoto článku obchodních podmínek;
oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek;
mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní obchodu;
prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím;
doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 9 tohoto článku obchodních podmínek;
kupující má zejména právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4 a 6 tohoto článku obchodních podmínek) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;
kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
poskytnutí údajů dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž kupující má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by prodávající nemohl kupní smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;
poskytnutí údajů dle odst. 4 a 6 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v těchto odstavcích uvedené není pro kupujícího povinné; objednat zboží je možné bez založení uživatelského účtu a bez udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení;
nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

7.12 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost kupujícího zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje.

7.13 Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.

7.14 Kupující má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:
právo na omezení zpracování;
právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.      

7.15 Společnost UNCARIA ČR s.r.o. je registrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00054968.                                                                                                                                                                 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 25.5.2018

------------------------

Vzor Formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplňte, prosíme, tento formulář a pošlete nám jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku.

Prodávající: UNCARIA ČR s.r.o.
Smetanova 3, IČ: 25429451
466 01 Jablonec nad Nisou DIČ: CZ25429451
telefon: 483 330 600 nebo 724 104 120
e-mail: info@uncaria.cz

Kupující: Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Název zboží:

Datum převzetí zboží:

Datum odstoupení od smlouvy:

Podpis kupujícího:

------------------------

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednat lze následujícími způsoby:

nákupním košíkem přes on-line obchod
E-mailem na obchod@uncaria.cz
telefonicky na 483 330 600, GSM 724 104 120

Po odeslání objednávky z našeho on-line obchodu Vám přijde potvrzující E-mail.
Objednávky, které nebudou řádně vyplněny (bez kontaktního telefonu), nebudou přijaty.
Přijatá objednávka je závazná. Odesláním objednávky zákazník vyjadřuje souhlas s obchodními podminkami společnosti   UNCARIA ČR s.r.o.

------------------------

OBJEDNÁVKY ZE ZAHRANIČÍ

 • Za mezinárodní zásilku na Slovensko účtujeme poštovné ve výši 6,2 EUR. Při hodnotě objednaného zboží nad 2.000 Kč poštovné neúčtujeme. 
 • Za mezinárodní zásilku do Polska účtujeme poštovné ve výši 32 PLN. Při hodnotě objednaného zboží nad 180 PLN je poštovné 15 PLN a nad 250 PLN poštovné neúčtujeme.
 • Objednávky z jiných států řešíme individuálně a poštovné se vždy řídí platným ceníkem mezinárodní přepravy České pošty.

------------------------

EXPEDICE ZBOŽÍ

Objednané zboží expedujeme zpravidla do 24 hodin, nejpozději do 3 dnů od přijetí objednávky. Zboží si můžete zakoupit také po předchozí dohodě přímo v naší prodejně v Jablonci nad Nisou, Smetanova 3.

------------------------

PLATBA ZA ZBOŽÍ

 • dobírkou prostřednictvím kurýra DPD, nebo České pošty
 • převodem na bankovní účet číslo  205 968 613/0300
 • (zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet)
 • hotově na provozovně
 • Platba ze zahraničí: CZ87 0300 0000 0002 0596 8613, BIC: CEKOCZPP, ČSOB Jablonec nad Nisou, Komenského 17

------------------------

DOPRAVA A PLATBA

Způsoby platby
Způsob platby si zvolíte ve 2. KROKU objednávacího procesu. Můžete zvolit následující možnosti placení za zboží:

Hotově:
při osobním odběru v naší provdejně UNCARIA ČR, Smetanova 3, v Jablonci nad Nisou (dříve budova ČEZ) od 8,00 – 16,00 hod. Ve vyjímečných případech Vám vyjdeme vstříc a po telefonické domluvě na Vás počkáme i déle.

Dobírkou:
úhradu provedete při převzetí zboží přímo poštovnímu doručovateli, na poště, nebo kurýrovi DPD.

Tradičním bankovním převodem:
jakmile odešlete objednávku, obdržíte e-mailem její potvrzení. Výzvu k úhradě zakázky obsahující částku, číslo účtu a variabilní symbol, pod kterým máte úhradu provést, obdržíte rovněž e-mailem. Po připsání platby na náš účet (což někdy trvá 3-5 dnů - podle Vaší banky) Vám zboží ihned odešleme.

Rychlá platba on-line - převodem přes internetové bankovnictví
Pohodlný způsob platby - pokud chcete, aby se k Vám objednané zboží dostalo co nejrychleji, využijte službu platby on-line. Peníze budou připsány na náš účet ještě týž den a my můžeme Váš balík ihned a nebo následující den (podle hodiny připsání částky) odeslat. Za tuto urychlenou platbu, mimo normálního tarifu Vaší banky, neplatíte žádný speciální poplatek – hradíme ho my.

Platba on-line - kartou
Přijímáme platební karty VISA, MasterCard Velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme ihned nebo následující pracovní den. Údaje ze své platební karty zadáváte přímo bance, nikdo z našich zaměstnanců nemá přístup k údajům o Vaší platební kartě. Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje. Pokud nám banka nepotvrdí platbu Vaší kartou, může to být z následujících důvodů:

 • údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně
 • na Vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce
 • Vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu, v tomto případě se obraťte na Vaši banku

Platit platební kartou se vyplatí! Vaše objednávka bude poslána ihned!

------------------------

ZPŮSOBY DOPRAVY

MOŽNOST DOPRAVY ZDARMA:

Při objednávce nad 1.300 Kč máte dopravu Českou poštou, nebo kurýrem DPD zdarma! Neúčtujeme poštovné ani balné. Během objednávání Vás bude systém informovat, kolik Vám chybí, abyste měli na dopravu zdarma nárok.

Přepravní službou DPD:
Expresní dodání do 24 hodin. Objednané zboží Vám dopravce dodá na požadovanou adresu následující pracovní den po expedici z našeho skladu, v době od 8 -14 hod. V den doručení Vás řidič bude telefonicky kontaktovat pro upřesnění času předání. Přesnou hodinu nelze bohužel garantovat. V případě, kdy nedojde k zastižení na dodací adrese, je řidič povinen Vás znovu kontaktovat a dohodnout se na dalším postupu doručení expresní zásilky. Možnost platby kartou. Cena přepravného: 70 Kč v případě platby předem + 20 Kč pokud zvolíte dobírku. Možnost platby kartou.

Česká pošta balík do ruky:
Objednané zboží Vám bude zaslané službou Obchodní balík České pošty (pouze zásilky do 30kg). Poštovní kurýr dodá obchodní balík zpravidla následující pracovní den po expedici z našeho skladu. Před doručením balíku vám Česká pošta zašle SMS nebo e-mail s předpokládaným termínem doručení. Zásilka je doručena na uvedenou adresu v doručovacích hodinách České pošty. V případě, že Vás kurýr nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Balíček si po té můžete vyzvednout na poště. Úložná doba je 5 dnů. Cena poštovného: v případě platby předem 94 Kč + 20 Kč pokud zvolíte dobírku

Česká pošta balík na poštu:
Objednané zboží Vám bude zasláno službou Obchodní balík České pošty (pouze zásilky do 30kg). Zakazník si zvolí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí. Garance možnosti vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den. Úložná doba je 5 dnů. Cena poštovného: v případě platby předem 94 Kč + 20 Kč pokud zvolíte dobírku

------------------------

UPOZORNĚNÍ

Zásilku si vždy pozorně prohlédněte, a pokud balík vykazuje jakékoli známky mechanického poškození, odmítněte jej převzít. V případě, že to bude možné, otevřete zásilku před doručovatelem. Pokud bude jevit známky poškození, balík okamžitě reklamujte. Pokud balík s poškozením převezmete a na tuto skutečnost přijdete později, dopravce reklamaci neuzná.

Z expedičních poplatků účtujeme pouze přepravné, balné máte u nás zdarma.

Každý zákazník má právo, dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku, od uzavřené kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku odstoupit, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal.

Vrácené zboží musí být v neporušeném obalu. Lze jej vrátit doporučenou zásilkou na adresu sídla společnosti UNCARIA ČR s.r.o., společně s prodejním dokladem (fakturou) nebo osobně v sídle společnosti. Uhrazená částka bude zákazníkovi obratem poukázána poštovní složenkou na jeho adresu, ev. vyplacena na místě v hotovosti.

------------------------

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Při převzetí zásilky od České pošty věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost neporušenosti obalu. V případě zjištěného poškození zásilky doporučujeme ihned sepsat reklamační protokol.
 • Reklamace úplnosti zásilky (dle dokladů dodaných společně se zbožím - faktura nebo dodací list), při neporušenosti poštovního obalu, je nutno uplatnit neodkladně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky a to telefonicky nebo e-mailem na kontakty uvedené v záhlaví prodejního dokladu.
 • Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
 • Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího vždy písemně s udáním konkrétních důvodů reklamace.
 • Za reklamační důvod nemůže být uznána například odlišná chuť produktu oproti očekávání kupujícího.
 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců nebo datum expirace vyznačené na obalu.
 • Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
 • Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • Reklamované zboží je nutné zaslat v původním, prodejním obalu. Pošta či dopravce (kurýrní služba) neručí za špatně zabalené zásilky.
 • Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Náklady na dopravu nese kupující.

Vaše případné reklamace adresujte na:
UNCARIA ČR s.r.o., Smetanova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou
E-mail: info@uncaria.cz na tel.: 483 330 600

------------------------

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ A SPOKOJENÉ NÁKUPY V NAŠEM E-SHOPU!