SOUTĚŽTE S UNCARIÍ

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Facebook soutěž Soutěžte s Uncarií“, dále jen „Pravidla“
 1. Organizátor soutěže
  1. 1. Organizátorem soutěže je společnost Uncaria ČR, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Ústí nad Labem odd.C, vložka 17963, se sídlem Smetanova 3, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO 25429451, DIČ CZ25429451, dále jen „Organizátor soutěže”.
 2. Jak soutěžit
  1. 1. Soutěž probíhá od 1.7. – 31.8.2017.
  2. 2. Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.
  3. 3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
  4. 4. Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.
 1. Pravidla hry
  1. 1. Úkolem soutěžícího je vyfotit se na dovolené s jakýmkoliv produktem od společnosti Uncaria ČR, s.r.o. Na fotografii se musí objevit zřetelně produkt Uncarie. Soutěžící musí svou fotografii spolu s jejím krátkým popisem odeslat na email info@uncaria.cz s předmětem ve tvaru Soutěžíme s Uncarií.  
  2. 2. Vyhrává 5 nejoriginálnějších fotografií, které vybere tým Uncaria
  3. 3. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.
  4. 4. Každý soutěžící se smí hry účastnit pouze prostřednictvím jedné fotografie.
 1. Výhra
  1. 1.V rámci soutěže je možné získat následující ceny:
                    První výhra: Exkluzivní bezlepkové produkty z Peru: Caňihua zrna 500 g, Quinua gelandina                        250 g, Quinua zrna 250 g a Yuca prášek 500 g v hodnotě 1.080 Kč
                    Druhá výhra: Maka Maca 500 g v hodnotě 751 Kč
                    Třetí výhra: Olej Sacha Inchi v hodnotě 450 Kč
                    Čtvrtá výhra: Exotický extra dresing a džem dle výběru 422 Kč
                    Pátá výhra: Camu Camu prášek v hodnotě 390 Kč
 1. 2. Výherci soutěže budou informováni o výhře na profilu www.facebook.com/uncaria 4.9.2017, načež budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy.
 2. 3. Výhra bude vítězům doručena do týdne od vyhodnocení soutěže.
 1. Práva a povinnosti Organizátora soutěže
  1. 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu organizátora www.facebook.com/uncaria.
  2. 2. Organizátor soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
  3. 3. Organizátor soutěže neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod soutěžním příspěvkem. Organizátor soutěže neodpovídá za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do týdne od konce soutěže, propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.
  4. 4. Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které: a) neodpovídají zadanému tématu soutěže, b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby, d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže, e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
  5. 5. O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.
  6. 6. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
  1. 1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
  2. 2. Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících se na průběhu promo akce. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.
  3. 3. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv sociální síti Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
 2. Závěrečná ustanovení
  1. V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.
  2. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže.
 
V Jablonci nad Nisou, dne 28.6.2017
 
 Informace
Důležité informace
Nakupování u nás
Kontakt
UNCARIA ČR, s.r.o.
Smetanova 3
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel/fax: 483 330 600
GSM: 724 104 120, 775 103 506
E-mail: info@uncaria.cz
Newsletter
Copyright ©2019 Uncaria.cz | All rights reserved | Mapa stránek
Made by: Confusers.cz